Zakres materiału:
 1. Typy zmiennych dla mikrokontrolerów AVR
 2. Operacje bitowe
 3. Rejestry DDRx, PORTx, PINx – sterowanie portami
 4. Sterowanie diodami LED – wyjścia
 5. Schematy elektroniczne
 Zadania do wykonania:
 • Zadanie 1.1
 • Zadanie 1.2
 • Zadanie 1.3
 • Zadanie 1.4

 

 

1. Typy zmiennych dla mikrokontrolerów AVR

Mikrokontrolery rodziny AVR jak ATmega328P są mikrokontrolerami 8-bitowymi (wszystkie rejestry mają pojemność 8 bitów). Oznacza to, że potrafią wykonywać proste operacje tylko na liczbach 8-biotowych, w celu wykonania operacji na większych liczbach mikrokontroler musi wykonać kilka instrukcji, co wpływa na wydajność programu. Dlatego też zaleca się tworzenie zmiennym ze szczególnym uwzględnieniem ich typów. Jawnie deklarować typy zmiennych z dokładnie sprecyzowaniem rozmiarem zmiennej, zakresem danych.

Typy zmiennych dla liczb dodatnich (bez znaku) i całkowitoliczbowych:

 • uint8_t – 0 – 255
 • uint16_t – 0 – 65535
 • uint32_t – 0 – 4294967295
 • uint64_t – 0 – 18446744073709551615

Zmienne z znakiem i całkowitoliczbowe:

 • int8_t – -128 – 127
 • int16_t – -32768 – 32767
 • int32_t – -2147483648 – 2147483647
 • int64_t – -9223372036854775808 – 9223372036854775807

Zmienne dla liczb zmiennopozycyjnych (liczba z przecinkiem) – typy zajmujące dużo miejsca w pamięci:

 • float
 • double

Zmienne pozostałe:

 • char – zmienna 8 bitowa do przechowywania znaków
 • bool – true/false – przechowuje wartość na pierwszej pozycji bajtu (0b00000001/0b00000000) ale i tak zajmuje 8 bitów.

Bity, bajty itd. – o co w tym chodzi???

uint8_t liczba= 209;  uint8_t liczba= 0b11010001; uint8_t liczba= 0xD1;

bajt_01_small
Bajt interpretowany jako liczba bez znaku. Źródło*

int8_t liczba= -47;  int8_t liczba= -0b11010001; int8_t liczba= -0xD1;

bajt_02_small
Bajt o tej samej zawartości, teraz interpretowany jako liczba ze znakiem. Źródło*

uint16_t liczba= 37585;  uint16_t liczba= 0b1001001011010001; uint8_t liczba= 0x92D1;

dwa_bajty_01_small
Dwa bajty interpretowane jako liczba bez znaku. Źródło*

 

 

2. Operacje bitowe
 • Zaprzeczenie NOT: ~
 • Iloczyn AND: &
 • Suma OR: |
 • Suma wyłaczająca XOR: ^
 • Przesunięcie w prawo: >>
 • Przesunięcie w lewo: <<

Zapoznać się z działaniem operacji: link1

W pliku „GLOBAL.h” znajdują się funkcje do operacji bitowych:

 • sbi(rejestr,bit) – ustawia w rejestrze bit(pozycje) jako 1 – SET
 • cbi(rejestr,bit) – ustawia w rejestrze bit(pozycje) jako 0 – CLEAR
 • tbi(rejestr,bit) – ustawia w rejestrze bit(pozycje) na przeciwną wartość – TOGGLE

 

3. Rejestry DDRx, PORTx,PINx – sterowanie portami
ATmega32A - wyprowadzenia
ATmega32A – wyprowadzenia

Wyprowadzenia mikrokontrolera – sterowanie:

 • Port A – PA0-PA7 – DDRA, PORTA, PINA
 • Port B – PB0-PB7 – DDRB, PORTB, PINB
 • Port C – PC0-PC7 – DDRC, PORTC, PINC
 • Port D – PD0-PD7 – DDRD, PORTD, PIND

 

Rejestry – a o co chodzi?

Rejestr DDRx – rejestr kierunku:

 • 0 – ustawia wyprowadzenie jako wejście
 • 1 – ustawia  wyprowadzenie jako wyjście

Rejestr PORTx – rejestr wyjściowy – gdy DDRx ==1:

 • 0 – ustawia wyprowadzenie w stan niski
 • 1 – ustawia wyprowadzenie w stan wysoki

Rejestr PORTx – rejestr wyjściowy – gdy DDRx ==0:

 • 0 – nic nie robi (stan wysokiej impedancji)
 • 1 – pull-UP – podciągnięcie wyprowadzenia do VCC przez rezystor 10k (zapobiega pojawianiu się nieokreślonych stanów na wyprowadzeniu)

Rejestr PINx – rejestr wejściowy – tylko do odczytu:

 • 0 – oznacza stan niski na wyprowadzeniu
 • 1 – oznacza stan wysoki na wyprowadzeniu

Podsumowując:

DDRx PORTx PINx*
Wyjście stan niski 1 0
Wyjście stan wysoki 1 1
Wejście wysoka impedancja 0 0
Wejście PULL-UP 0 1
Odczyt wejścia – stan wysoki 0 x 1
Odczyt wejścia – stan niski 0 x 0

*-tylko do odczytu

W celu ustawienia wyprowadzenie PD6 jako wyjście w stanie wysokim należy:

 

W celu ustawienia wyprowadzenie PD6 jako wyjście w stanie niskim należy:

 

Program realizujący miganie diodą:

Można też krócej:

 

Pierwsze kroki:

 • podłączyć port D do linijki diodowej według schematu (jeśli zworki są w innym położeniu to należy je przepiąć):
led-linijka
Zworki powinny być u góry (założone na VCC i A)
 • ustawić cały port D jak wyjścia – będzie służył do sterowania diodami. W celu uruchomienia diody należy ustawić stan niski na wyprowadzeniu mikrokontrolera.

Kilka sposobów:

 1. DDRD=0xFF;
 2. DDRD |= (1<<PD0) | … | (1<<PD7)
 3. sbi(DDRD, PD0) … sbi(DDRD, PD7)

 

 

 Zadanie 1.1

 • Utworzyć nowy projekt z plikami „GLOBAL.h” i „main.cpp” (szablony plików na stronie  Środowisko programistyczne AVR). Podłączyć programator, skompilować i wgrać program do mikrokontrolera.
 • Ile pamięci zajmuje ten program?

Zadanie 2.1

 • wyniki zapisywać na kartce w celu pokazania prowadzącemu
 • przygotować i skompilować poniższy program

 • ile pamięci zajmuje program przy rozmiarze tablicy 10?
 • zmienić rozmiary tablicy na 100,1000,2000
 • zanotować informacje o wykorzystanej ilości pamięci
 • zmienić typ uin8_t na int i przeprowadzić takie same badania

Zadanie 2.2

 • skompilować poniższy program:

 

 

 • ile pamięci zajmuje program, którzy wykorzystuje liczby zmiennoprzecinkowe
 • zmienić typ liczby „zmienna” z float na uint8_t
 • ile pamięci teraz zajmuje program, ile pamięci dodatkowo musi wykorzystać kompilator aby móc obsługiwać liczby zmiennoprzecinkowe?

Jakie wnioski można wysunąć? Przemyśleć i zaprezentować prowadzącemu wyniki i przedstawić wnioski.

Zadanie 4.1 – sterowanie wyprowadzeniami mikrokontrolera:

 • włączyć wszystkie diody LED – jak można to zrobić, przetestować 3 sposoby
 • napisać funkcję, która będzie mrugała wszystkimi diodami z częstotliwością 1s
 • przygotować funkcje, która będzie realizowała zadanie „biegający punkt”. Jedna dioda na linijce diodowej jest włączona i porusza się w lewo lub w prawo – w zależności gdzie świecący punkt był wcześniej.

 

 

Zadanie

 

Program migający diodą LED na całym porcie D
Czynności do wykonania:
-podłączyć diody LED:
LED1 do D0 (PD0)
LED2 do D1 (PD1)
LED3 do D2 (PD2)
LED4 do D3 (PD3)
LED5 do D4 (PD4)
LED6 do D5 (PD5)
LED7 do D6 (PD6)
LED8 do D7 (PD7)

przygotować funkcje, która za pomocą przesunięć bitowych będzie realizowała zadanie „biegający punkt”.
Jedna dioda na linijce diodowej jest włączona i porusza się w lewo lub w prawo – w zależności gdzie świecący punkt był wcześniej

 

 

Zadanie domowe (wykonuje każda osoba samodzielnie):
 • zapoznać się z tworzeniem schematów elektronicznych (Link2)
 • narysować schemat elektroniczny na podstawie układu z zadania 4.1 (biegający punkt)
 • schemat musi zawierać: mikrokontroler, podłączenie programatora, układ stabilizacji napięcia, diody LED z rezystorami
 • schematy mogą być wykonane w programie komputerowym lub narysowane odręcznie,
 • kompletne/prawidłowe schematy należy przynieść na kolejne zajęcia na kartce A4

 

Zadania na przyszłe laboratorium:
 1. Utrwalić wiadomości dotyczące obsługi portów (rejestr DDRx, PORTx, PINx – do czego służy, jak czytać?)
 2. Co to jest klawiatura matrycowa, jak obsługiwać? (klawiatura 4×4)
 3. Wyświetlacz LCD oparty o sterownik HD44780 – jak obsługiwać?
 4. Algorytm kalkulatora liczb całkowitych opartego o klawiaturę 4×4 (problem wczytywania liczb), wyświetlacz LCD (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, wynik, anuluj)

* – http://apollo.astro.amu.edu.pl/PAD/index.php?n=Dybol.DydaktykaBinaria1